ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

កម្មវិធីសម្រាប់មាតាបិតាឱ្យកូនស្វ័យសិក្សានៅផ្ទះ

Date : 2020-04-08
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Addthis

កម្មវិធីសម្រាប់មាតាបិតាឱ្យកូនស្វ័យសិក្សានៅផ្ទះក្នុងអំឡុងពេលក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ជំរុញឱ្យសិស្សានុសិស្សសិក្សានៅផ្ទះដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ដោយអនុវត្តការរស់នៅឱ្យឆ្ងាយពីគ្នា (គម្លាតសង្គម)។

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ