ឱកាសការងារជាមួយអង្គការ ខេប

ប្រភេទ​ការងារ ទីតាំង ថ្ងៃឈប់​ទទួលពាក្យ
District Project Officer for HCC Project Tbaung Khmum & Ratanakiri Provinces 2020-09-25
Project intern for HCC Project Based in Siem Reap Province Siem Reap 2020-09-25
School Accreditation Coordinator Sisovath HS, Daunh Penh, Phnom Penh 2020-08-03

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ