បណ្ណាល័យរូបភាពសកម្មភាព

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់សាលារៀនអ្នកជំនាន់ថ្មី និងការបង្ហាញបទពិសោធន៍ល្អៗក្នុងគម្រោងកែលម្អអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជា នាថ្ងៃទី ២៥-២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ១០១៤

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ