ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ថ្នាក់គ្រប់គ្រងអង្គការ ខេប

ថ្នាក់ដឹកនាំគម្រោង និងទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ និងប្រធានក្រុម

រចនាសម្ព័ន្ធដាំនាំអង្គការ ខេប

ឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០១៩

 

ឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០១៨

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ