បណ្ណាល័យរូបភាពសកម្មភាព

កម្មវិធីចែកអាហារូបករណ៍ដល់សិស្សក្រីក្រនៅស្រុកក្រូចឆ្មារ និងស្រុកមេមុត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ