ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

វេទិកាអប់រំពិភពលោកឆ្នាំ ២០២៤

Date : 2024-05-27
Facebook Twitter Google+ LinkedIn

វេទិកាអប់រំពិភពលោកឆ្នាំ ២០២៤ ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងឡុង ចក្រភពអង់គ្លេសចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា បានប្រមូលផ្តុំគណៈប្រតិភូមកពីជាង១០០ប្រទេស ដើម្បីពិភាក្សាអំពីរបៀបកែលម្អប្រព័ន្ធអប់រំជុំវិញពិភពលោក។ ប្រតិភូប្រទេសកម្ពុជា ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម អ៊ុង បូរាត រដ្ឋលេខាធិការ ពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និង ឯកឧត្ដម ឡា វិបុល អនុរដ្ឋលេខាធិការ ពីក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ និងអង្គការខេបបានចូលរួម ដែលមានសមាសភាពចំនួន៥នាក់។ នេះគឺជាគំនិតសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលបានលើកឡើង៖

 

• វេទិកាបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការស្វែងរកតុល្យភាពរវាងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ជាពិសេស AI ដើម្បីកែលម្អការអប់រំ និងរក្សាទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សនៅក្នុងថ្នាក់រៀន។

 

• មានការពិភាក្សាអំពីរបៀបដែលការអប់រំដែលត្រូវកែលម្អ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមបន្ទាន់ ដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

 

• វេទិកាក៏បានរិះរកវិធីក្នុងការបំពាក់បំប៉នសិស្សឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវជំនាញដែលពួកគេត្រូវការ ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅកន្លែងធ្វើការងារ។

 

• សរុបមក វេទិកាអប់រំពិភពលោកមានគោលបំណងជួយអ្នកអប់រំជុំវិញពិភពលោកឱ្យអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអប់រំកាន់តែរឹងមាំ ក្លាហាន និងប្រសើរជាងមុន។

 

វេទិកាអប់រំពិភពលោកក៏មានរៀបចំវេទិកាការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើប្រធានបទជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងការធ្វើតុល្យភាពអាទិភាពក្នុងវិស័យអប់រំ៖

 

• តុល្យភាពរវាង AI និងបច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹងការអប់រំបែបប្រពៃណី៖ វគ្គនេះបានពិភាក្សាអំពីរបៀបបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដូចជា AI ខណៈពេលដែលនៅតែផ្តល់តម្លៃដល់វិធីសាស្រ្តសិក្សាបែបប្រពៃណីនៅក្នុងមុខវិជ្ជាដូចជា សិប្បកម្ម វប្បធម៌ និងការនិទានរឿង។

 

• តុល្យភាពនៃការអប់រំកម្រិតថ្នាក់ដំបូង និងឧត្តមសិក្សា៖ វគ្គនេះផ្តោតលើការស្វែងរកតុល្យភាពត្រឹមត្រូវរវាងការផ្តល់មូលនិធិ និងការផ្តល់អាទិភាពដល់ការអប់រំកុមារតូច រួមជាមួយនឹងឧត្តមសិក្សា។

 

• តុល្យភាពរវាងការសិក្សា និងវិជ្ជាជីវៈ៖ វគ្គនេះបានស្វែងយល់ពីវិធីបង្កើតតុល្យភាពរវាងមុខវិជ្ជាសិក្សា និងការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីរៀបចំសិស្សសម្រាប់ការងារ និងជីវិតទូទៅ។

 

• ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការអប់រំបៃតង៖ វគ្គនេះបានពិភាក្សាអំពីរចនាសម្ព័ន្ធ ភាពជាដៃគូ និងឧទាហរណ៍ដែលអាចកែលម្អការអប់រំបរិស្ថាន និងឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើការយល់ដឹង និងការសម្រេចចិត្តរបស់សិស្ស។

 

• តុល្យភាពរវាងវិទ្យាសាស្ត្រ និងសិល្បៈ៖ វគ្គនេះបានពិចារណាថាតើការអប់រំគួរតែផ្តោតលើការរួមបញ្ចូលគ្នានៃវិទ្យាសាស្ត្រ និងសិល្បៈ ដែលអាចនាំទៅរកបទពិសោធន៍សិក្សាដ៏មានឥទ្ធិពល។

 

• ការសិក្សាតាមរយៈសហគមន៍សិក្សាវិជ្ជាជីវៈធៀបនឹងការសិក្សាជាបុគ្គល៖ ការផ្លាស់ប្តូរនេះបានស្វែងយល់ពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យាអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកសាង និងគាំទ្រសហគមន៍សិក្សាដែលអាចពង្រីកការរៀនសូត្រជាបុគ្គល។

 

វេទិកាអប់រំពិភពលោកឆ្នាំ 2024 បានបញ្ចប់ដោយផ្តោតលើការកសាងប្រព័ន្ធអប់រំកាន់តែរឹងមាំ ក្លាហាន និងកាន់តែប្រសើរឡើងទូទាំងពិភពលោក។ គន្លឹះសំខាន់ៗរួមមានការស្វែងរកតុល្យភាពរវាងបច្ចេកវិទ្យា និងអន្តរកម្មរបស់មនុស្ស ការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាបន្ទាន់ដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការបំពាក់សិស្សនូវជំនាញសំខាន់ៗនៅកន្លែងធ្វើការងារ។

 

គណៈប្រតិភូនឹងចងក្រងរបាយការណ៍ដ៏ទូលំទូលាយមួយស្តីពីការពិភាក្សា និងការយល់ដឹងពីវេទិកានេះ។ របាយការណ៍នេះនឹងកំណត់នូវចំណុចសកម្មភាពសំខាន់ៗដែលអាចត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីកែលម្អប្រព័ន្ធអប់រំ និងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍជារួម។

 

#EducationWorldForum2024 #MoEYS #KAPE

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

117

មត្តេយ្យសិក្សា

178

បឋមសិក្សា

207

មធ្យមសិក្សា

2

ឧត្តមសិក្សា

163,072

សិស្សានុសិស្ស

4,487

គ្រូបង្រៀន / នាយក

5,362

ភាគីពាក់ព័ន្ធ