ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

KAPE SIGNED A MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WITH UBON RATCHATHANI VOCATIONAL COLLEGE IN THAILAND

On 19 June 2018, KAPE signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Ubon Ratchathani Vocational College in Thailand and having general purpose to facilitate a ... បន្ថែមទៀត

ផលជះរបស់គម្រោង

ក្លាយជាអ្នកជំនាញផុតពីភាពក្រីក្រ

      ឆន មួយលាង នាងមានអាយុ ២២ឆ្នាំ​មកពីខេត្តកំពង់ចាម បានរៀននៅសាលា PNC។ បច្ចុប្បន្ននេះ នាងធ្វើការជាអ្នកអភិវឌ្ឍសុសវែរនៅក្រុមហ៊ុន Flexible ... បន្ថែមទៀត

វីដេអូ

The Winners of Public Speaking Competition

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ