ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

កិច្ចប្រជុំស្តីពីក្រុមការងារបច្ចេកទេសកុមារតូចតាមផ្ទះ

នៅថ្ងៃទី ២០-២២ ខែកុម្ភៈ អង្គការ សកម្មភាពសំរាប់បឋមសិក្សានៅកម្ពុជា(ខេប) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពីក្រុម ការងារបច្ចេកទេសកុមារតូចតាមផ្ទះ ដោយបានសហការជាមួយអង្គការ Save ... បន្ថែមទៀត

ផលជះរបស់គម្រោង

បណ្ណាល័យគំរូសតវត្សទី២១បានធ្វើឱ្យផ្លាស់ប្តូរសមត្ថភាពអំណាន និងទម្លាប់សិស្ស ក៏ដូចជាឥរិយាបថរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធសាលារៀងផងដែរ

      ជាលទ្ធផលមួយក្នុងចំណោមលទ្ធផលសំខាន់ៗរបស់គម្រោង E2L គឺជាការអភិវឌ្ឍប្រភេទបណ្ណាល័យគំរូថ្មីត្រូវនឹងតម្រូវការនៅសតវត្សទី២១។ បណ្ណាល័យគំរូថ្ម ... បន្ថែមទៀត

វីដេអូ

KAPE: Advancing Education for Girls

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ