ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

ការប្រជុំបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ

នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនា ដល់ ២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ អង្គការ ខេប បានរៀបចំប្រជុំបុគ្គលិក​ប្រចាំឆ្នាំក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ដើម្បីបូកសរុបការងារអនុវត្តគម្រោងឆ្នាំ២០១៥-២០១៦ និងដើ ... បន្ថែមទៀត

ផលជះរបស់គម្រោង

A Suburb Girl Life Story

Man Savone, aged 22, is studying Management as a Freshmen at Western University in Kampong Cham Province under a scholarship provided through The Asia Foundatio ... បន្ថែមទៀត

វីដេអូ

KAPE: Advancing Education for Girls

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ