បណ្ណាល័យរូបភាពសកម្មភាព

សិក្ខាសាលាស្តីពីលទ្ធផលអ៊ីក្រា សៀវភៅឆ្លាត នៅថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ