បណ្ណាល័យរូបភាពសកម្មភាព

ពិធីបើកដំណើរការគម្រោង គ្រប់គ្រងសាលារៀន និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ នៅថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ