ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

ទស្សនកិច្ចសិក្សានិស្សិតគម្រោងអាហារូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ (CTSP) ស្តីពីបទពិសោធន៍ថី្មៗពីស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នា

Date : 2013-07-15

គម្រោងអាហារូបករណ៍សិស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យ (CTSP) បានរៀបចំ ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាអំពីពិពណ៍ស្នាដៃ និងបទពិសោធន៍ការងារនៅស្ថាប័ន ចំនួន ៩ ដែលមាននិស្សិតអាហារូបករណ៍ CTSP ចំនួន ១៥ នាក់ចូលរួមនៅ រាជធានភំ្នពេញមានរយៈព...

Read More

គម្រោង IBEC បានរៀបចំពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្រស្តីពី ភាពជាមេដឹកនាំល្អ និងការគ្រប់គ្រងសាលារៀន

Date : 2013-06-27

គម្រោងកែលម្អអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជា (IBEC)ដែលគាំទ្រមូលនិធិ ដោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID) និងបានប្រតិ បត្តិការដោយអង្គការអប់រំពិភពលោក(WE) មានកិច្ចសហការជិតស្និទជាមួយ អង្គកា...

Read More

គម្រោងអាយប៊ែកផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សពិកាផ្នែកការអប់រំ

Date : 2013-05-09

គម្រោងកែលម្អអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជា (អាយប៊ែក) ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានអនុវត្តដោយអង្គការខេប និងអង្គការអប់រំពិភពលោក បានផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សពិកានៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ។ វាសនា គឺជាសិស្ស ពិការស់ន...

Read More

ទស្សនកិច្ចផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍

Date : 2013-05-03

អង្គការខេបបានរៀបចំទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចមួយស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរ បទពិសោធន៍នៅថ្ងៃទី ២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ ដែលដឹកនាំដោយ អង្គការ Live and Learn Environmental Education (LLEE) មានការចូលរួមពីគ្រូបង្គោល គ្រូស្ម័គ្...

Read More

អង្គការខេបបានរៀបចំអង្គប្រជុំបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ ២០១៣

Date : 2013-04-12

អង្គការខេបបានរៀបចំអង្គប្រជុំបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ នៅសណ្ឋាគារ ភ្នំប្រុស នាថ្ងៃទី ៨-៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ មានបុគ្គលិកចូលរួមប្រហែលជាជិត​ ១០០នាក់ ដែលមកពីទាំង ១១ ខេត្តនៅទូទាំងប្រទេស ។ ...

Read More

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ