បច្ចុប្បន្នភាពគម្រោង

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលសាលារៀនជំនាន់ថ្មី (NGSTC)

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ